Halfjaarverslag 2015
icon

Verslag
Raad van Bestuur

icon

Bedrijfsprofiel

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is een van de grootste mediabedrijven van Nederland. Onze kernactiviteit is het creëren en vermarkten van content. De hoofdmerken zijn De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, een aantal sterke regionale dagbladen zoals het Haarlems Dagblad en het Noordhollands Dagblad, en Radio Veronica, Classic FM en Sky Radio.

Deze merken vormen het hart van het bedrijf. Het is onze uitdaging om de consument optimaal te bedienen met nieuws en entertainment, op elk moment van de dag en via alle beschikbare distributievormen. De behoefte van de consument staat centraal in de keuzes die wij maken. Door samenwerking tussen onze merken bieden wij adverteerders een aantrekkelijk crossmediaal bereik.

De Telegraaf is de grootste krant van Nederland. Regionaal is TMG actief in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De belangrijkste regionale dagbladen zijn Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Het gratis dagblad Metro richt zich vooral op jongeren tussen de 18 en 35 jaar onderweg naar werk of studie. De merken VROUW, Privé en Autovisie richten zich op specifieke doelgroepen. Met onze radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM en diverse digitale muziekstations bereiken we dagelijks 2,3 miljoen luisteraars in de doelgroep 20-49 jaar.

TMG heeft daarnaast tientallen andere merken en titels die zich richten op nieuwsvoorziening, entertainment, e-commerce, vraag en aanbod in de particuliere markt en op tv-productie. Lokale en hyperlokale nieuwsvoorziening biedt TMG via regionale dagbladen, lokale huis-aan-huisbladen in print en digitale vorm en via het online nieuwsplatform Dichtbij.nl. TMG heeft twee eigen drukkerijen. Via Keesing Media Group, een van de grootste uitgevers op het gebied van puzzeltijdschriften in Europa, geven we puzzelbladen en digitale puzzels uit in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Spanje.

Met onze nieuws- en overige producten staan we midden in de maatschappij. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de impact van onze producten en productieprocessen op mens en milieu. Ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op duurzame marktprestaties en helpt ons de positieve impact op mens en milieu te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.

TMG heeft een beursnotering aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de SmallCap-index (AScX).

knop omhoog
icon

Geconsolideerde kerncijfers

Bedragen in duizenden euro's

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2015

1/1 - 30/6 2014

Som der bedrijfsopbrengsten

 

236.942

256.976

Grond- en hulpstoffen

 

-15.420

-20.145

Personeelskosten

 

-89.158

-92.941

Overige bedrijfskosten

 

-113.333

-121.673

EBITDA

 

19.031

22.217

 

 

 

 

Afschrijving

 

-4.887

-5.348

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

 

-6.900

-

Amortisatie

 

-10.166

-9.628

Bedrijfsresultaat

 

-2.922

7.241

 

 

 

 

EBITDA-Marge

 

8,0%

8,6%

 

 

 

 

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

 

2.122

2.339

De cijfers over het eerste halfjaar 2015 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen voor het jaar 2015. Presentatie van de resultaten is op basis van totale activiteiten. Relatieplanet.nl is in juni 2015 gereclassificeerd van held for sale naar voortgezette activiteiten.

Onder normale economische omstandigheden zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan in de rest van het jaar. Dat hangt samen met de feestdagen in die perioden. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal hoger vanwege de vakanties.

knop omhoog
icon

Hoofdpunten eerste halfjaar

  • Opbrengsten dalen met € 20,1 miljoen (-7,8%) van € 257,0 miljoen naar € 236,9 miljoen;
  • Het EBITDA-resultaat daalt gedurende eerste halfjaar van € 22,2 miljoen naar € 19,0 miljoen;
  • Liquiditeitspositie stijgt met € 2,8 miljoen t.o.v. 30 juni 2014 naar € 34,7 miljoen, ondanks substantiële uitgaven vanwege reorganisaties;
  • Bijzondere waardevermindering van € 6,9 miljoen bij drukkerijen i.v.m. voorgenomen inkrimping drukcapaciteit;
  • Transitie in volle gang bij nagenoeg alle bedrijfsonderdelen;
  • Aangekondigde reorganisaties moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van € 10 tot € 12 miljoen.
knop omhoog
icon

Gang van zaken

Het snel wijzigende consumentengedrag, de verschuiving naar digitale mediaconsumptie en de daaraan gerelateerde mediabestedingen hebben grote invloed op de inkomsten van de bedrijfsactiviteiten van Telegraaf Media Groep. Het jaar 2015 staat dan ook in het teken van aanpassing van de organisatie, de cultuur, de marktbenadering en de verdienmodellen. In bijna alle bedrijfsonderdelen zijn veranderprocessen op gang gebracht die moeten leiden tot duurzame resultaatverbetering. Het is een uitdagende fase met veel wijzigingen, maar ook een periode met nieuwe kansen zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met externe partners.

Over de eerste zes maanden van 2015 heeft Telegraaf Media Groep een EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 19,0 miljoen, een daling van € 3,2 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2014 (€ 22,2 miljoen).

De oplage-inkomsten daalden met € 3,8 miljoen naar € 129,8 miljoen. Zowel bij de landelijke als de regionale media was sprake van minder printabonnementen. De conversie naar combi-abonnementen (print en digitaal) zet door. De oplage-inkomsten bij Keesing Media Group stegen.

De markt blijft snel veranderen. De traditionele advertentiemodellen staan in alle markten onder druk. De advertentie-inkomsten bij TMG daalden in het eerste halfjaar van 2015 met € 13,4 miljoen naar € 74,0 miljoen (-15,3%). De daling is bij alle producten zichtbaar. De dagbladen van landelijke en regionale media hebben al een aantal jaren te maken met druk op de advertentie-inkomsten. Sky Radio Group had last van de krimpende advertentiebestedingen in de radiomarkt.

Hoewel het digitale bereik van TMG over de gehele linie toenam, daalden de totale digitale advertentie-inkomsten. Dit is vooral het gevolg van een aanzienlijke daling bij Dichtbij.nl. Voor Dichtbij.nl wordt gewerkt aan verschillende ontwikkel-scenario's. De digitale inkomsten van TMG landelijke Media lieten een stijging zien.

Voor de niet-titelgebonden online-activiteiten van TMG zijn scenario's ontwikkeld. Er is, vanuit de waarde van de verschillende digitale proposities en het aanwezige talent, gekozen om deze activiteiten samen te voegen in een nieuwe businessunit: TMG Digital B.V. Door investering in deze nieuwe businessunit en door samenwerking rondom klanten en thema's kunnen voordelen worden behaald die de gezamenlijke resultaten van die activiteiten sterk zullen verbeteren. De onderneming wil de kennis en het talent in dit domein behouden en duurzaam aan zich verbinden om de digitale positie van TMG verder uit te bouwen. TMG zal vanuit TMG Digital succesvolle digitale initiatieven bekijken. Als gevolg van dit voornemen zal ook Relatieplanet.nl niet langer voor verkoop worden aangehouden, maar worden geïntegreerd in TMG Digital. In de betrokken activiteiten en bedrijfsonderdelen, die momenteel onderdeel zijn van TMG Landelijke Media, werken circa 115 fte. Het streven is om TMG Digital per 1 januari 2016 operationeel te hebben.

Ter ondersteuning van de strategische focus op de hoofdmerken en ter versterking van de positie in het digitale domein werden in de eerste helft van 2015 nieuwe partnerships aangekondigd. TMG en Dasym Investment Strategies werken aan een strategisch partnership om onder andere de positie in Over-The-Top (OTT) content te versterken. In dit snelle groeisegment worden streaming video diensten, online TV en digitale radio content los van distributieverantwoordelijkheid over digitale kanalen gedistribueerd. Daarnaast worden in het partnership nieuwe domeinen ontwikkeld, waaronder e-gaming, e-gambling en e-health. Eind april 2015 zijn de partijen tot een Letter of Intent gekomen.

Ook werd een samenwerking aangegaan met The Flying Dutch, het meest spraakmakende dance event van Nederland en met USG People om vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt effectiever bij elkaar te brengen.

knop omhoog
icon

Medewerkers

Voor de medewerkers van TMG is 2015 opnieuw een uitdagend jaar. Het bestuur is zich ervan bewust dat de noodzakelijke en ingrijpende beslissingen een zware wissel trekken op mensen die jarenlang met hart en ziel voor het bedrijf hebben gewerkt. Het grote aantal veranderingsprocessen binnen de onderneming leidt tot onzekerheid, maar creëert ook kansen. Er lopen meerdere programma’s om talent te begeleiden in de veranderingsprocessen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties en te helpen bij het benutten van nieuwe kansen.

Het totale aantal personeelsleden daalde in de eerste helft van het jaar naar 2.122 fte. De daling is het gevolg van fte-reducties in verband met reorganisaties en het later invullen van vacatures. De verwachting is dat het totale aantal personeelsleden verder zal dalen in de tweede helft van 2015.

Op 30 juni werd het lopende Sociaal Plan, met enkele technische aanpassingen, verlengd. De verlenging geldt voor reorganisaties waarvoor vóór 1 december 2015 een adviesaanvraag is ingediend en waarvoor vóór 31 december 2015 advies is gegeven.

knop omhoog
icon

TMG Landelijke Media

De hoofdmerken van TMG Landelijke Media zijn De Telegraaf, Metro, Privé, VROUW, DFT, Telesport en Autovisie.

De opbrengsten van TMG Landelijke Media daalden in het eerste halfjaar 2015 ten opzichte van de dezelfde periode in 2014 van € 135,2 miljoen naar € 125,9 miljoen (-6,9%). Dit wordt vooral veroorzaakt door het uit de markt nemen van de titel Sp!ts, een daling van de advertentie-inkomsten en een daling van de oplage van De Telegraaf. Door gerealiseerde kostenbesparingen laat de EBITDA-bijdrage van TMG Landelijke Media een sterke verbetering zien.

TMG Landelijke Media heeft zich in het eerste halfjaar met succes geconcentreerd op kostenbeheersing. De productie-, transport- en distributiekosten namen belangrijk af; enerzijds door daling  van volume en lagere grondstofprijzen en anderzijds door efficiencymaatregelen. Door natuurlijk verloop en het kritisch beoordelen of bepaalde functies moesten worden opgevuld is in het eerste halfjaar 2015 een reductie gerealiseerd ten opzichte van eind december 2014. Ook op de post tijdelijk personeel werd een belangrijke besparing gerealiseerd.

De scherpe focus op kostenbeheersing heeft ertoe geleid dat alle kostensoorten een daling te zien geven ten opzichte van de eerste helft van 2014. Een programma dat is gericht op een sterker kostenbewustzijn zal naar verwachting leiden tot een verdere afname van de kosten.

De cross mediale samenwerking tussen de verschillende merken en met commerciële partijen kreeg gestalte in acties rondom de Tour de France, het partnership met SAIL Amsterdam, de Staatloterij, een campagne voor Luchthaven Schiphol, een samenwerking met ABN AMRO op het onderwerp hypotheken en met ALDA bij het muziekfestival A Day in the Park.

De trend in de markt van verschuiving van print naar digitale media zet zich onverminderd door. Dat leidt in de hele markt tot een daling van zowel printabonnementen als losse verkoop. Ook bij De Telegraaf daalde het aantal printabonnementen. De combinatieabonnementen (print en digitaal) lieten een aanzienlijke stijging zien van 41% ten opzichte van dezelfde periode 2014. Ook het aantal abonnementen met uitsluitend een digitaal karakter steeg aanzienlijk met bijna 34%.

De advertentie-inkomsten uit print daalden ten opzichte van dezelfde periode in 2014 en de digitale advertenties-inkomsten lieten een stijging zien.

Bij Metro stegen de digitale advertentie-inkomsten fors in vergelijking met de eerste helft van 2014. Metro werkt aan innovatieve manieren om optimaal in te spelen op het specificieke karakter van haar doelgroep. Bij Flying Dutch was Metro aanwezig als de eventkrant. Ook speelde Metro een actieve rol bij het succes van het muziekfestival a Day at the Park.

De abonnementenomzet bij Weekblad Privé bleef achter, evenals de losse verkoop. De advertentieomzet liet echter een stijging zien. Per saldo was sprake van een daling van de resultaten van Weekblad Privé.

Bij Autovisie zijn de inkomsten uit abonnementen in het eerste halfjaar gedaald, maar is de losse verkoop toegenomen. Ook de advertentie-inkomsten laten een stijging zien. Het televisieprogramma RTL Autovisie is na een succesvol seizoen vorig jaar opnieuw geprogrammeerd door RTL.

De abonnementenomzet bij VROUW Magazine is iets gestegen, maar de losse verkoop en de advertentie-inkomsten lieten een daling zien.

De resultaatontwikkeling bij de digitale merken is verbeterd, met name de bijdragen van Groupdeal en Telegraaf Aanbiedingen.

Bij TMG Landelijke Media wordt de organisatie gefaseerd ingericht op het versterken van de merken en op de wendbaarheid van de organisatie. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie. De introductie van functies met nieuwe competenties moet zorgen voor versnelling van de vernieuwing en de noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Ook wordt geïnvesteerd in opleidingen en trainingen onder andere op het gebied van leiderschap en cultuurverandering.

Medio mei werd afscheid genomen van de algemeen hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf. Het proces voor de selectie en benoeming van een nieuwe algemeen hoofdredacteur, conform de bepalingen in het Redactiestatuut, werd eind juli succesvol afgerond met de benoeming van een nieuwe algemeen hoofdredacteur per 1 september.

knop omhoog
icon

Holland Media Combinatie

Holland Media Combinatie is uitgever van regionale dagbladen, lokale huis-aan-huisbladen in print en digitale vorm en het online nieuwsplatform Dichtbij.nl. De belangrijkste regionale dagbladen zijn Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander.

De totale opbrengsten van Holland Media Combinatie daalden in het eerste halfjaar van € 58,1 miljoen naar € 52,5 miljoen (-9,6%). De afname is vooral het gevolg van dalende advertentie-inkomsten, een trend die in de hele markt zichtbaar is. De daling was het sterkst bij Dichtbij.nl. Ook de advertentie-inkomsten bij de huis-aan-huisbladen daalden, mede als gevolg van het beëindigen van negen zondagstitels. De regionale dagbladen scoorden relatief beter. Ook is er sprake van verschuiving van print naar digitaal bij de advertentie-inkomsten. De omzet uit oplagen van de regionale titels ligt iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar (-3,2%). Holland Media Combinatie slaagde erin de daling af te remmen en bestaande relaties beter vast te houden dan in voorgaande perioden. Ook de instroom van nieuwe abonnees verloopt gunstig. In juni is een prijsverhoging voor abonnementen doorgevoerd van gemiddeld 2,2%. Kostenbeheersing en organisatorische aanpassingen leidden tot een belangrijke stijging van de EBITDA-bijdrage van Holland Media Combinatie.

Bij Holland Media Combinatie is een reorganisatie in uitvoering die eerder werd aangekondigd. Speerpunt is het versterken van de uitgaven in de vijf kernregio’s. De organisatieaanpassing maakt deel uit van een gefaseerd reorganisatietraject binnen Holland Media Combinatie. De eerste fase is in 2014 gestart en eind januari 2015 afgerond. De tweede fase van de reorganisatie bevindt zich al voor een groot deel in de uitvoeringsfase.

knop omhoog
icon

Sky Radio Group

Sky Radio Group is met de hoofdmerken Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM een van de grootste commerciële radiostations van Nederland.

Bij vrijwel gelijkblijvende kosten daalde de omzet van Sky Radio Group met 28,4%. De opbrengsten liepen terug met € 5,8 miljoen ten opzichte van de eerste helft 2014. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het eerste halfjaar 2014 een bate is verantwoord van €1,9 miljoen als gevolg van de verkoop van het intellectueel eigendom en de buitenlandse activiteiten van MyRadio.

De advertentiebestedingen in de gehele radiomarkt liepen terug in de eerste helft van 2015. De advertentieomzet van Sky Radio Group daalde in het eerste halfjaar als gevolg van het achterblijven van de luistercijfers van Radio Veronica en het verslechteren van de relatieve marktpositie van Sky Radio in de radiomarkt.

De totale afname van de luisterdichtheid in de radiomarkt leidde tot minder GRP’s, die vanwege de toenemende concurrentie voor een lagere prijs werden verkocht. Om luistermarktaandeel terug te winnen wordt de komende tijd meer geïnvesteerd in marketing. Ook mediapartnerships en eigen evenementen moeten bijdragen aan het versterken van de merken en het vergroten van de zichtbaarheid.

De Tweede Kamer nam in juli op de laatste dag voor het reces een motie aan waarin de Minister van Economische Zaken wordt opgeroepen zijn plannen te herzien en de vergunningen voor het gebruik van FM-licenties te verlengen met aanpassing van de eigendomsbepalingen en een aantal clausuleringen. TMG vindt deze ontwikkeling bemoedigend, maar beseft dat de branche daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om een duurzame radiomarkt te creëren. TMG streeft ernaar de uitwerking van deze motie in open dialoog met de Minister te faciliteren.

Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) uitspraak gedaan in de rechtszaak die Sky Radio Group had aangespannen jegens de Staat. De rechtszaak had betrekking op de vergoeding van € 20,4 miljoen die Sky Radio Group moet betalen voor de FM-licentievergunning in de periode 2011-2017 voor de geclausuleerde kavel A2 (‘Radio Veronica’). Het CBb heeft Sky Radio Group in het gelijk gesteld. Er is in de eerste helft van 2015 nog geen duidelijkheid verkregen over gevolgen van de uitspraak.

knop omhoog
icon

Keesing Media Group

Keesing Media Group, een van de grootste uitgevers op het gebied van puzzeltijdschriften en digitale puzzels in Europa, is actief in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Spanje.

In het eerste halfjaar werd een fractionele stijging van de omzet gerealiseerd, mede als gevolg van de succesvolle lancering van nieuwe titels. Dit succes compenseerde de daling van de omzet van het bestaande portfolio van Keesing Media Group. Hoewel het totale aantal titels en edities groeide, wist Keesing Media Group een kostendaling te realiseren. Als gevolg van de hogere omzet en lagere kosten steeg de EBITDA.

De kostenbesparing is mede het gevolg van de sluiting van een drukkerij in Frankrijk vorig jaar. Door betere informatiesystemen is een daling van retouren gerealiseerd. Door verdergaande automatisering is de efficiency in de productie verder toegenomen.

De introductie van nieuwe titels die inspelen op de hype van kleurboeken voor volwassenen, zorgde voor omzetgroei in Frankrijk, Nederland, België en Denemarken. Investeringen in de relatie met retailers en promoties in het retailkanaal leidden tot een groeiend marktaandeel en meer schapruimte.

In samenwerking met een lokale partner is gestart met de verkoop van producten in Engeland en wordt een samenwerking in Noorwegen verder uitgerold.

knop omhoog
icon

Facilitair bedrijf
en ICT

Facilitair bedrijf

Dalende oplagen leidden opnieuw tot lagere bezetting van de twee drukkerijen. In juni werd het voornemen tot een reorganisatie van alle drukactiviteiten van TMG aangekondigd. Het plan is de drukcapaciteit samen te voegen in Amsterdam en de drukkerij in Alkmaar te sluiten. Een deel van het drukwerkvolume zal worden uitbesteed aan nader te bepalen externe partijen. De ingreep is noodzakelijk vanwege het snel veranderende mediagebruik. Zowel lezers als adverteerders verschuiven massaal van papier naar digitaal. Er is al lange tijd een grote overcapaciteit in de markt en die neemt nog steeds fors toe.

Na afronding van de vereiste medezeggenschapsprocedure zal in de tweede helft van 2015 een reorganisatievoorziening worden genomen voor afvloeiing van de betrokken medewerkers. Het streven is de reorganisatie uiterlijk 31 december 2015 af te ronden.

De dalende oplagen en uitgesteld onderhoud vanwege de scenarioplanning voor de drukkerijen leidden tot lagere kosten.

De eerste effecten van kostenbesparingsprogramma’s in de distributie worden zichtbaar. Ook op het gebied van inkoop is de efficiency verbeterd, vooral bij de inkoop van papier, inkt en platen. In de eerste helft van 2015 daalden de papierprijzen.

ICT

De digitale presentatie van de merken op tablet, smartphone en computer wordt permanent aangepast en vernieuwd.

Er wordt hard gewerkt aan de introductie van een geheel nieuw redactioneel platform voor de regionale en landelijke titels. Dit platform wordt in het derde kwartaal operationeel. Het platform integreert de redactionele werkzaamheden voor print, tablet en web en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een efficiënter en modern redactieproces.

In het eerste halfjaar zijn ook voorbereidingen getroffen om in de tweede helft een nieuw TMG-breed ‘sociaal intranet’ te introduceren. Alle medewerkers zullen elkaar dan overal en altijd kunnen bereiken, zowel via de vaste werkplek als mobiel. Hiermee wordt bereikt dat de onderlinge communicatie en de onderlinge verbinding worden versterkt en dat medewerkers op dezelfde wijze communiceren als consumenten die onze diensten en producten afnemen.

knop omhoog
icon

Financiële toelichting

Over de eerste zes maanden van 2015 heeft Telegraaf Media Groep een EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 19,0 miljoen. In de vergelijkbare periode 2014 bedroeg het EBITDA-resultaat € 22,2 miljoen, een daling met € 3,2 miljoen. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met het feit dat in het tweede kwartaal vorig jaar een eenmalige bate van € 1,9 miljoen als gevolg van de verkoop van de internationale activiteiten en het intellectueel eigendom van My Radio was verantwoord. De bate is opgenomen onder overige bedrijfsopbrengsten.

Opbrengsten

Bedragen in miljoenen euro's

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2015

1/1 - 30/6 2014

Oplage

129,8

133,6

Advertenties

74,0

87,4

Drukwerk voor derden

2,1

1,7

Distributie

8,6

9,1

Overige opbrengsten

22,4

25,2

Totaal

236,9

257,0

De oplage-inkomsten daalden over het eerste halfjaar 2015 met € 3,8 miljoen naar € 129,8 miljoen.

Zowel bij de landelijke als regionale media was sprake van minder printabonnementen. De conversie naar combi-abonnementen (digitaal en print), zet door. Vooralsnog kon een daling in de oplage-inkomsten niet worden voorkomen.

De opbrengsten van de losse verkoop van De Telegraaf en Privé daalden met € 1,4 miljoen.

De oplage-inkomsten van Keesing Media Group stegen fractioneel.

De advertentie-inkomsten daalden in het eerste halfjaar 2015 met € 13,4 miljoen naar € 74,0 miljoen (-15,3%). De daling is bij nagenoeg alle producten zichtbaar. De dagbladen van landelijke en regionale media hebben al een aantal jaren te maken met druk op de advertentie-inkomsten.

De advertentieomzet van Sky Radio Group daalde met € 3,4 miljoen voornamelijk als gevolg van lagere luistercijfers bij Radio Veronica.

De digitale advertenti-inkomsten bij Landelijke Media namen gering toe; bij Holland Media Combinatie (Dichtbij.nl) was er sprake van een aanzienlijke daling.

De inkomsten uit drukwerk derden stegen met € 0,4 miljoen vanwege meer commerciële drukorders en de inkomsten uit distributieactiviteiten voor derden daalde met € 0,5 miljoen vanwege lagere volumes bij de andere dagbladuitgeverijen.

De overige opbrengsten, waaronder videoproducties en E-commerce activiteiten, daalden met € 0,9 miljoen, exclusief de eenmalige bate bij MyRadio in 2014.

Kosten

De kosten voor grond- en hulpstoffen daalden met € 4,7 miljoen (23,4%). Deze daling is voornamelijk het gevolg van minder oplage bij de dagbladen en voor € 1,2 miljoen het gevolg van een lagere papierprijs. In oktober 2014 is het gratis dagblad Sp!ts beëindigd en daarnaast zijn het volume en de omvang van de bladen gedaald, hetgeen resulteert in lagere kosten voor grond- en hulpstoffen.

De personeelskosten daalden met € 3,8 miljoen. Het aantal personeelsleden daalde met name in het eerste halfjaar 2015, waardoor salariskosten en sociale lasten met € 5,7 miljoen daalden. Daarentegen moest eenmalig € 1,2 miljoen worden betaald aan een toegezegde bijdrageregeling. De kosten van tijdelijk personeel zijn in het eerste halfjaar 2015 met € 0,7 miljoen gestegen naar € 7,3 miljoen. Onder de personeelskosten zijn zowel salarissen, sociale lasten en pensioenlasten opgenomen als ook de kosten van tijdelijk personeel.

Het aantal medewerkers daalde van 2.339 per 30 juni 2014 naar 2.122 per 30 juni 2015, een reductie van 217. De daling vond plaats bij alle bedrijfsonderdelen, met uitzondering van Keesing Media Group. In het bijzonder bij regionale media daalde de bezetting met 132 medewerkers als gevolg van de in de 2014 ingezette, gefaseerde strategische herinrichting en de daaraan gekoppelde personeelsreductie. De ontwikkeling van de totale personeelsbezetting ziet er de afgelopen jaren als volgt uit:

De overige bedrijfskosten zijn in het eerste halfjaar 2015 met € 8,3 miljoen gedaald naar € 113,3 miljoen. Op nagenoeg alle kostencategorieën werd een daling gerealiseerd zoals distributie, verkoop en kostprijs verkopen iPad-actie. Alleen de kosten voor uitbesteed werk namen toe met € 1,2 miljoen. In het eerste kwartaal 2014 werd de oplage puzzelboekjes nog voor een deel intern vervaardigd. Na sluiting van de drukkerij in Frankrijk in 2014 wordt de gehele oplage extern gedrukt.

De afschrijvings- en amortisatielasten bedroegen € 15,1 miljoen en waren nagenoeg gelijk aan de vergelijkbare periode vorig jaar. In juni 2015 is Relatieplanet gereclassificeerd naar voortgezette activiteiten van activa en passiva aangehouden voor verkoop. Als gevolg hiervan is een inhaalafschrijving verwerkt op immateriële activa van € 1,5 miljoen. De afschrijvings- en amortisatielasten zijn regulier lager vanwege het bereiken van einde looptijd.

Op 25 juni 2015 heeft TMG het voornemen bekendgemaakt om de drukcapaciteit te reduceren. De waardering van de drukpersen is als gevolg van het voorgenomen besluit verlaagd met € 6,9 miljoen. Eind 2014 was reeds een bijzondere waardevermindering verwerkt van € 5,4 miljoen vanwege het voorgenomen besluit om de drukcapaciteit te verlagen gedurende 2015.

Financiële baten en lasten

De financiële lasten hebben voornamelijk betrekking op langlopende verplichtingen, waaronder de FM licentie-vergoeding van Sky Radio Group.

In het eerste halfjaar 2014 zijn door Landelijke Media de activiteiten verkocht van Zoomin TV en Ticketsplus. Bij de verkoop is een negatief resultaat op verkoop deelneming ontstaan van € 4,6 miljoen.

Belastingen

Het verschil tussen de effectieve belastingdruk en de nominale belastingdruk van 25% wordt veroorzaakt door hogere belastingpercentages in het buitenland. In 2014 was als gevolg van verkochte entiteiten sprake van fiscaal niet aftrekbare boekverliezen.

Liquiditeiten

De netto kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten verbeterde ten opzichte van het eerste halfjaar 2014 met € 4,3 miljoen.

Over de eerste zes maanden van 2015 is geïnvesteerd in nieuwe software voor redactie, oplage en digitale initiatieven. In de drukkerij Amsterdam is geïnvesteerd in nieuwe vouwmachines.

Per 30 juni 2015 werd geen gebruik gemaakt van de bestaande kredietfaciliteit en was een bedrag van € 34,7 miljoen in kas (2014: € 31,9 miljoen).

Financiering

Op 10 juli 2015 is een nieuwe revolverende kredietfaciliteit van € 70 miljoen afgesloten bij een consortium van twee banken, ter vervanging van de bestaande, per 31 oktober 2015 aflopende, faciliteit. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en kent marktconforme voorwaarden. Zekerheden voor deze lening zijn niet gesteld.

knop omhoog
icon

Bestuur en toezicht

Tijdens de in april 2015 gehouden AVA is de heer M.A.M. Boersma voor vier jaar herbenoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen.

knop omhoog
icon

Vooruitzichten

Ook voor de tweede helft van 2015 wordt voorzien dat de inkomsten uit advertenties en oplagen onder druk blijven staan en dat de effecten van de kostenbesparingen en de lagere papierprijs de verwachte omzetdaling niet zullen compenseren.

De organisatorische ingrepen die samenhangen met de veranderingsprocessen in de onderneming leiden tot bijzondere lasten met duidelijke gevolgen voor het verwachte jaarresultaat. Aangekondigde reorganisaties kunnen, nadat de vereiste procedures zijn doorlopen, in de tweede helft van 2015 leiden tot een voorziening van naar verwachting circa € 22 miljoen voor de afvloeiing van het betrokken personeel. Deze reorganisaties moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van € 10 tot € 12 miljoen.

Het beoogde uitbesteden van drukorders kan leiden tot een afwaardering van de goodwill van € 12 miljoen bij de drukkerij in Amsterdam.

De Raad van Bestuur verwacht dat het boekjaar 2015 met verlies zal worden afgesloten.

knop omhoog
icon

Verantwoordelijk­heidsverklaring

Overeenkomstig Artikel 5:25d lid 2c van de Wft, verklaart de Raad van Bestuur, naar beste geweten dat:

  1. De halfjaarrekening 2015 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst en of verlies van Telegraaf Media Groep N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  2. Het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de financiële positie per 30 juni 2015, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2015 van Telegraaf Media Groep N.V. en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in het halfjaarbericht zijn opgenomen en een beschrijving van de verwachte ontwikkeling over het tweede halfjaar van 2015.

Amsterdam, 30 juli 2015

Raad van Bestuur, Telegraaf Media Groep N.V.

Geert-Jan van der Snoek - CEO

Leo Epskamp - CFO

knop omhoog