Halfjaarverslag 2015
icon

Toelichting op de geconsolideerde halfjaarrekening

1. Verslaggevende entiteit

Telegraaf Media Groep N.V. (de “Vennootschap”) is gevestigd in Amsterdam, Nederland en houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van gedrukte media en exploitatie van en deelname in digitale media en radio. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext te Amsterdam.

De geconsolideerde halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar van 2015 omvat de Vennootschap, haar dochterondernemingen en entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend (samen “TMG”) en de belangen van TMG in geassocieerde deelnemingen. De geconsolideerde jaarrekening van TMG over het boekjaar 2014 is op aanvraag beschikbaar via het postadres van de Vennootschap, Postbus 376, 1000 EB Amsterdam of te downloaden via www.tmg.nl.

Het halfjaarbericht, waarop geen accountantscontrole is toegepast, is op 30 juli 2015 goedgekeurd door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor publicatie.

knop omhoog

2. Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door International Financial Reporting Standards (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan door de IASB.

De halfjaarrekening is opgesteld conform IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2014 van de TMG te worden gelezen.

knop omhoog

3. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

De grondslagen voor financiële verslaggeving die TMG in deze geconsolideerde halfjaarrekening heeft toegepast zijn gelijk aan de door TMG toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014, namelijk door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS). Met uitzondering van de toepassing van nieuwe standaarden en interpretaties welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn. Zoals IAS 34 vereist, worden de aard en de effecten van de veranderingen onderstaand toegelicht:

Annual improvements op IFRS 2010-2012 cyclus

De verbeteringen hebben betrekking op een specifiek onderdeel van IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IAS 16 en IAS 24.

Annual improvements op IFRS 2011-2013 cyclus

De verbeteringen hebben betrekking op een specifiek onderdeel van IFRS 3, IFRS 13 en IAS 40.

De wijzigingen hebben vooralsnog geen invloed op de financiële positie en waarderingsgrondslagen en tevens geen invloed met terugwerkende kracht. Daar waar noodzakelijk zijn in de toelichting en presentatie aanpassingen doorgevoerd overeenkomstig de wijzigingen van IFRS.

Op deze geconsolideerde halfjaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.

knop omhoog

4. Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tussentijdse resultaten voorspellen niet noodzakelijkerwijs de eindejaarsresultaten.

Tenzij hierna anders vermeld, zijn bij het opstellen van dit tussentijdse bericht de gebruikte belangrijke door het management gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Telegraaf Media Groep en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014.

knop omhoog

5. Financieel risicobeheer

De risicocategorieën en -factoren met een materiële impact op de financiële positie van Telegraaf Media Groep zijn uitgebreid beschreven in de jaarrekening 2014. In de eerste zes maanden 2015 zijn geen belangrijke wijzigingen op het risicobeheer opgetreden, waardoor in deze rapportage wordt volstaan met een referentie naar de jaarrekening 2014.

De economische ontwikkeling heeft vooral een drukkend effect op de mediabestedingen, welke conjunctuurgevoelig zijn. Voorts is er sprake van een structureel veranderend mediagebruik, waarbij traditionele media onder druk komen te staan en nieuwe media en nieuwe technologieën een groeiend consumentengebruik kennen.

Voor een nadere toelichting op de marktomstandigheden wordt verwezen naar het verslag over de halfjaarresultaten 2015.

knop omhoog

6. Gesegmenteerde informatie

Bedragen in duizenden euro's

Landelijke Media

Holland Media Combinatie

Sky Radio Group

Keesing Media Group

Facilitair bedrijf

Hoofdkantoor / Eliminaties

Totaal

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten transacties derden

125.882

135.184

52.548

58.109

14.594

20.359

33.054

32.424

10.831

10.820

33

80

236.942

256.976

Intercompany transacties

-

-

-

-

2

-

30

20

38.787

43.835

-38.819

-43.855

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

125.882

135.184

52.548

58.109

14.596

20.359

33.084

32.444

49.618

54.655

-38.786

-43.775

236.942

256.976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat van het segment vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

30.431

23.447

11.814

9.886

2.836

8.802

8.718

7.811

-13.507

-12.008

-21.261

-15.721

19.031

22.217

Totaal afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

2.931

2.399

715

818

5.508

5.458

2.104

2.475

10.495

3.467

200

359

21.953

14.976

Bedrijfsresultaat

27.500

21.048

11.099

9.068

-2.672

3.344

6.614

5.336

-24.002

-15.475

-21.461

-16.080

-2.922

7.241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat deelnemingen

39

-4.614

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-132

39

-4.746

Financiële baten

3

51

-

-

-

-

146

-

-

-

-

-3

149

48

Financiële lasten

-

-

-

-

-504

-604

-44

-8

-

-

-374

-312

-922

-924

Winstbelasting

-6.891

-5.358

-2.785

-2.269

765

-814

-1.920

-1.318

4.268

3.859

7.762

3.996

1.199

-1.904

Nettoresultaat

20.651

11.127

8.314

6.799

-2.411

1.926

4.796

4.010

-19.734

-11.616

-14.073

-12.531

-2.457

-285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa van het segment

56.693

132.787

25.373

72.935

72.975

78.573

159.513

154.984

63.825

58.814

73.024

-22.996

451.403

475.097

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

17

159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

159

Totaal activa per 30 juni / 31 december 2014

56.710

132.946

25.373

72.935

72.975

78.573

159.513

154.984

63.825

58.814

73.024

-22.996

451.420

475.256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen van het segment

53.544

50.145

15.622

22.059

46.742

46.633

34.083

34.418

3.201

9.978

49.984

61.322

203.176

224.555

Totaal verplichtingen 30 juni / 31 december 2014

53.544

50.145

15.622

22.059

46.742

46.633

34.083

34.418

3.201

9.978

49.984

61.322

203.176

224.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen van het segment

1.447

915

95

283

198

757

460

533

2.948

1.830

166

364

5.314

4.682

Totaal investeringen

1.447

915

95

283

198

757

460

533

2.948

1.830

166

364

5.314

4.682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganisatiekosten

-

-

-

-

432

-

-288

108

-

-

-

-

144

108

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

-

6.900

-

-

-

6.900

-

Overige materiële niet-geldelijke posten

-

-

-

-

432

-

-288

108

6.900

-

-

-

7.044

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal fte

779

857

559

683

96

104

266

284

321

329

141

146

2.162

2.403

Bedrijfssegmenten

TMG is opgebouwd uit de volgende hoofdbedrijfssegmenten:

  • Landelijke Media: het uitgeven van landelijke dagbladen, tijdschriften, printgerelateerde internetactiviteiten en videoproducties.
  • Holland Media Combinatie: het uitgeven van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en printgerelateerde internetactiviteiten.
  • Sky Radio Group: de exploitatie van diverse radiostations in Nederland.
  • Keesing Media Group: het uitgeven van puzzelbladen in Europa.
  • Facilitair bedrijf: overige activiteiten omvatten onder meer het drukken en verspreiden van kranten, het leveren van kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten.
  • Hoofdkantoor/ Eliminaties.

In de eerste helft van 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de managementrapportage. De interne doorbelasting van vaste kosten is komen te vervallen. De vergelijkende cijfers 2014 zijn op deze wijziging aangepast.

De activa van de segmenten laten in de eerste helft van 2015 grote mutaties zien. Deze zijn het gevolg van het afrekenen van intercompany verhoudingen tussen werkmaatschappijen.


knop omhoog

7. Seizoensgebondenheid van bedrijfsactiviteiten

Een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten van de TMG is onderhevig aan seizoensinvloeden. In het eerste en derde kwartaal zijn de advertentieopbrengsten normaliter lager dan gedurende de rest van het jaar. De losse verkoop van De Telegraaf en van uitgaven van Keesing Media Group zijn in het derde kwartaal belangrijk hoger. Het vierde kwartaal is normaliter het belangrijkste kwartaal voor de advertentieopbrengsten.

De kasstroom is het sterkste in het vierde kwartaal als naast kwartaalabonnementen eveneens jaarabonnementen vooruit worden ontvangen.

knop omhoog

8. Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Sinds 2013 was Relatieplanet.nl aangehouden voor verkoop. Juni 2015 is Relatieplanet.nl gereclassificeerd naar voortgezette bedrijfsactiviteiten, omdat de beoogde verkoop op korte termijn niet verwacht wordt. Als gevolg van dit besluit is in het eerste halfjaar een inhaalafschrijving verwerkt van 1.498 op immateriële activa.

knop omhoog

9. Financiële baten en lasten

Bedragen in duizenden euro's

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2015

1/1 - 30/6 2014

 

 

 

Overig resultaat deelnemingen

39

-4.746

Resultaat deelnemingen

39

-4.746

 

 

 

Financiële baten

149

48

 

 

 

Financiële lasten

-922

-924

 

 

 

Totaal

-734

-5.622

In 2014 werden Ticketsplus B.V. en Zoom.in Nederland B.V., beide onderdeel van het segment Landelijke Media, verkocht. Het verlies uit deze desinvesteringen bedroeg 4.614 en is verantwoord onder de post overig resultaat deelnemingen.


knop omhoog

10. Winstbelasting

De winstbelasting is gebaseerd op de beste inschatting voor het verwachte gemiddelde belastingtarief over 2015 toegerekend naar het resultaat vóór belasting over de eerste zes maanden van 2015. Door hogere statutaire belastingpercentages in het buitenland ligt de effectieve belastingdruk in het eerste halfjaar 2015 boven het Nederlandse nominale belastingpercentage. De belastingdruk in het eerste halfjaar 2014 wordt beïnvloed door het fiscaal niet aftrekbare verlies uit de verkoop van de deelnemingen Ticketsplus B.V. en Zoom.in Nederland B.V.

knop omhoog

11. Materiële vaste activa

In juni 2015 is bekend gemaakt dat de drukcapaciteit van Telegraaf Media Groep, verdeeld over de locaties Amsterdam en Alkmaar, zal worden teruggebracht. Als gevolg van dit voorgenomen besluit heeft in juni 2015 een afwaardering plaatsgevonden op gebouwen en machines van € 6.9 miljoen.

knop omhoog

12. Activa en passiva aangehouden voor verkoop

De activa aangehouden voor verkoop bedragen in 2015 4.257 (2014: 8.806) en betreffen bedrijfspanden van het Facilitair bedrijf. In 2015 is Relatieplanet.nl gereclassificeerd naar voortgezette bedrijfsactiviteiten, omdat de beoogde verkoop op korte termijn niet verwacht wordt. 

Op de bedrijfspanden heeft in 2015 geen afwaardering plaats gevonden (2014: 650). Voor de panden is een verkoopplan opgesteld en een bemiddelaar ingeschakeld. In 2014 is een voorlopig koopcontract getekend met ontbindende voorwaarden. Er is vertraging ontstaan in het verkoopproces.


knop omhoog

13. Eigen vermogen

In het eerste halfjaar 2015 werd geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders (2014: nihil). Het aantal uitstaande aandelen bleef gelijk ten opzichte van 31 december 2014.

knop omhoog

14. Voorzieningen

Reorganisatievoorziening

In het eerste halfjaar 2015 werd 13.281 (2014: 6.262) aan afvloeiingskosten uitgekeerd. De fte-reductie zal in de loop van 2015 worden afgerond.

knop omhoog

15. Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

Er is een bancaire financieringsfaciliteit bij een consortium van drie banken. De faciliteit bestaat (nog) uit een variabele kredietlijn (revolving credit facility). Op de variabele kredietlijn wordt op 30 juni 2015 geen aanspraak gemaakt. De financieringsvoorwaarden zijn ongewijzigd en hebben een looptijd van drie jaar tot november 2015. Inmiddels heeft herfinanciering plaatsgevonden, zie hiervoor de gebeurtenissen na balansdatum.

knop omhoog

16. Verbonden partijen

In het eerste halfjaar 2015 heeft Telegraaf Media Groep 4.939 (eerste halfjaar 2014: 5.194) premie afgedragen aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Inclusief werknemersbijdrage bedroeg de premie 7.404 (eerste halfjaar 2014: 7.791).

knop omhoog

17. Gebeurtenissen na balansdatum

Reorganisaties

In juni 2015 heeft TMG het voornemen bekend gemaakt om de drukcapaciteit te reduceren. Het printen van dagbladen wordt niet meer als kernactiviteit gezien. Daarnaast zullen in het tweede halfjaar bij TMG Landelijke Media, als gevolg van efficiëntie- en verbeterslagen, fte-reducties plaatsvinden. Met de afvloeiing van deze werknemers is een bedrag gemoeid van circa € 22 miljoen.

Immateriële activa

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om de drukcapaciteit te verminderen c.q. te beëindigen en een deel van de drukactiviteiten uit te besteden zal goodwill van circa € 12 miljoen worden afgewaardeerd op moment van intentieverklaring met derden.

Financiering

Op 10 juli jl. is een nieuwe revolverende kredietfaciliteit van € 70 miljoen afgesloten bij een consortium van twee banken, ter vervanging van de bestaande, per 31 oktober 2015 aflopende, faciliteit. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en kent marktconforme voorwaarden. De maximaal toegestane leverage voor 2015 is 2,5, de interest cover ratio mag gedurende de hele looptijd niet lager uitkomen dan 5:1 en de initieel van toepassing zijnde rente is 3 of 6 maands Euribor +1,5%. Zekerheden voor deze lening zijn niet gesteld.

knop omhoog