Halfjaarverslag 2015
icon

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2015

1/1 - 30/6 2014

 

 

 

 

Opbrengsten

6.,7.

236.942

255.029

Overige bedrijfsopbrengsten

 

-

1.947

Som der bedrijfsopbrengsten

 

236.942

256.976

 

 

 

 

Grond- en hulpstoffen

 

15.420

20.145

Personeelskosten

 

89.158

92.941

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

 

21.953

14.976

Overige bedrijfskosten

 

113.333

121.673

Som der bedrijfslasten

 

239.864

249.735

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

6.

-2.922

7.241

 

 

 

 

Resultaat deelnemingen

9.

39

-4.746

Financiële baten

9.

149

48

Financiële lasten

9.

-922

-924

Financiële baten en lasten

 

-734

-5.622

 

 

 

 

Resultaat vóór belastingen

 

-3.656

1.619

 

 

 

 

Winstbelasting

10.

-1.199

1.904

Nettoresultaat

 

-2.457

-285

 

 

 

 

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

 

 

 

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

 

-2.004

-303

Minderheidsbelang

 

-453

18

Nettoresultaat

 

-2.457

-285

 

 

 

 

Nettoresultaat per aandeel

 

 

 

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

 

-2.004

-303

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

 

46.350.000

46.350.000

Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)

 

-0,04

-0,01

Geen accountantscontrole toegepast

knop omhoog