Halfjaarverslag 2015
icon

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

 

 

30/6 2015

31/12 2014

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

Immateriële activa

 

244.049

249.431

Materiële vaste activa

11.

50.027

58.103

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

 

17

159

Latente belastingvorderingen

 

42.213

38.862

Overige vorderingen

 

2.275

2.279

Totaal vaste activa

 

338.581

348.834

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

Voorraden

 

3.381

6.651

Belastingvorderingen

 

503

2

Handels- en overige vorderingen

 

70.002

69.703

Geldmiddelen

 

34.696

41.260

Activa aangehouden voor verkoop

12.

4.257

8.806

Totaal vlottende activa

 

112.839

126.422

 

 

 

 

Totaal activa

 

451.420

475.256

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal

 

11.588

11.588

Overige reserves

 

245.127

247.131

Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

 

256.715

258.719

Minderheidsbelang

 

-8.471

-8.018

Totaal eigen vermogen

13.

248.244

250.701

 

 

 

 

Verplichtingen

 

 

 

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

15.

21.057

21.623

Personeelsbeloningen

 

8.627

8.703

Voorzieningen

14.

201

274

Latente belastingverplichtingen

 

19.923

19.132

Totaal langlopende verplichtingen

 

49.808

49.732

 

 

 

 

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

15.

9.221

8.986

Handelsschulden en overige verplichtingen

 

126.469

132.499

Voorzieningen

14.

13.672

28.279

Belastingschulden

 

4.006

4.143

Passiva aangehouden voor verkoop

12.

-

916

Totaal kortlopende verplichtingen

 

153.368

174.823

 

 

 

 

Totaal verplichtingen

 

203.176

224.555

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

451.420

475.256

Geen accountantscontrole toegepast

knop omhoog