Halfjaarverslag 2015
icon

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2015

1/1 - 30/6 2014

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Nettoresultaat

 

-2.457

-285

Aanpassingen voor:

 

 

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

 

4.888

5.348

Amortisatie immateriële activa

 

10.165

9.628

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

 

6.900

-

Netto financieringslasten

9.

773

876

Boekwinst op verkochte vaste activa

 

-

-1.948

Overige resultaten deelnemingen

 

-39

4.747

Winstbelasting

 

-1.199

1.904

 

 

19.031

20.270

Mutatie voorraden

 

3.270

-2.928

Mutatie handels- en overige vorderingen

 

-267

4.383

Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen

 

-10.793

-19.107

Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen

 

-10.502

-7.038

 

 

739

-4.420

Ontvangen rente

 

150

40

Betaalde rente

 

-504

-422

Betaalde winstbelastingen

 

-2.159

-1.231

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

-1.774

-6.033

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

 

Ontvangen dividend

 

142

-

Investeringen in immateriële activa

 

-1.602

-873

Investeringen in materiële vaste activa

11.

-3.679

-3.188

Verwerving van geassocieerde deelnemingen

 

-

-176

Desinvestering van geassocieerde deelnemingen

 

-

-25

Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

 

-

-1.439

Desinvesteringen van immateriële activa

 

23

1.867

Desinvesteringen van materiële vaste activa

 

-

452

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-5.116

-3.382

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Aflossing langlopende verplichtingen

 

-770

-534

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-770

-534

 

 

 

 

Nettomutatie geldmiddelen

 

-7.660

-9.949

Geldmiddelen per 1 januari

 

41.260

41.311

Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop

 

1.096

549

Geldmiddelen per 30 juni

 

34.696

31.911

Geen accountantscontrole toegepast

knop omhoog